Strona główna » PICASSI » Regulamin »

Regulamin

Regulamin serwisu www.picassi.pl

Strony:
1. Właściciel serwisu www.picassi.pl – firma Picassi Ewa Jankowska – zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
2. Kupujący przez serwis www.picassi.pl – zwany w dalszej części Regulaminu Nabywcą.
3. www.picassi.pl – serwis internetowy indywidualnej produkcji na zamówienie.

§ 1 Informacje ogólne
1. Właścicielem serwisu internetowego www.picassi.pl jest firma Picassi Ewa Jankowska.
2. Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez serwis internetowy www.picassi.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu www.picassi.pl. Każdy Nabywca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przed złożeniem zamówienia w serwisie www.picassi.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie Nabywca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu www.picassi.pl.
6. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy
1. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez www.picassi.pl internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online.
2. Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany przez nabywcę przy użyciu mechanizmów dostępnych na stronie internetowej serwisu www.picassi.pl.
3. Umowa między Sprzedającym, a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zmiany statusu zamówienia z „Oczekuje na wpłatę” i „Zapłacone – przygotowanie do realizacji” na „W realizacji”, zaś potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie informację o wpłynięciu zamówienia do Sprzedającego.
4.   Zmiany statusu zamówienia będą wysyłane na e-mail podany podczas procesu składania zamówienia.
5. Oferowane w ramach serwisu www.picassi.pl produkty wytwarzane są na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień i/lub w razie potrzeby oraz na wyraźne życzenie Nabywcy poddawane są korekcie zgodnie z jego wskazówkami, o ile zakres żądanych poprawek nie będzie wykraczał poza przedmiot opisany w pierwotnym zamówieniu.
6. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie www.picassi.pl przez Nabywcę przy użyciu narzędzi udostępnionych online w karcie Konfiguracja produktu. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT.
7. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.
8. Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę.
9. Wszystkie podane w serwisie www.picassi.pl ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik oraz podatek VAT. Osobno podawany jest koszt wysyłki. W przypadku obrazów na płótnie, w których suma dwóch krótszych boków + jednego dłuższego boku jest większa niż 385 cm koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z pracownikiem firmy Picassi w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]
10.  Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
11. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.
12. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 30 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień www.picassi.pl.

§ 3 Płatność
1. Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek: Deutsche Bank Polska S.A. 
43 1910 1048 2212 3874 6017 0001 lub w systemie DotPay.
2. Inne, nie wymienione w ust. 1 , formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§ 4 Dostawa
1. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla wybranych produktów (patrz § 2 ust. 9 Regulaminu). W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
2. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie www.picassi.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.
3. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.
4. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
6. Osobisty odbiór towarów jest możliwy w siedzibie Sprzedającego.
7. Przewidywany czas realizacji zamówień to przedział pomiędzy 3 a 7 dni roboczych, który liczony jest od momentu zaksięgowania środków na koncie firmy Picassi do dnia nadania wysyłki gotowego wyrobu do firmy kurierskiej.
8. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.
9. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
10. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Nabywcy od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.
11. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.
12. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni roboczych.

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu
1. Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, przy którym wydruk nie styka się ze ściankami opakowania. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]
2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]

§ 6 Rękojmia
1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zawartość zdjęć pochodzących z serwisu fotolia.
3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.
4. Nabywca zobowiązany jest w przeciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania towaru, zgłosić pisemnie e-mailem lub pocztą, reklamację dotyczącą wad technicznych produktu lub braku części składowych zamówienia.
5. Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.
6. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
7. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
8.  Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w instrukcjach montażu podanych na stronie www.picassi.pl

§ 7 Odstąpienie od umowy kupna
1.  www.picassi.pl jest serwisem produkcji na zamówienie.
2. Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zamówienia Nabywcy. Poza wyjątkami opisanymi w § 4 pkt 11 i § 6 pkt 7 nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
3. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.
4. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony internetowej powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny, a bez terminowo w przypadku:
- podania przez Nabywcy nieprawdziwych danych, o których stanowi § 1 pkt 6
- nie legitymowaniem się przez Nabywcę prawami autorskimi do zdjęć i grafiki nadesłanej Sprzedającemu
5. W przypadku odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§ 8 Ochrona danych
1. Przekazane do serwisu www.picassi.pl przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Przekazane do serwisu www.picassi.pl przez Nabywcę dane osobowe, o ile nie będą konieczne do wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, m. in. do dostawy towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych, przeprowadzenia badań rynkowych, lub do sporządzania przez Sprzedającego ofert wymaga wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.
3. Przekazane do serwisu www.picassi.pl przez Nabywcę dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Nabywcy, określające poszczególne terminy oraz zakres danego zamówienia, a także opisujące usługi produkcji na zamówienie, z których Nabywca skorzystał.
4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych Nabywcy, fakt ten należy Sprzedającemu zgłosić pisemnie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected] lub listownie na adres siedziby firmy Picassi Ewa Jankowska, ul. Mickiewicza 1/21 05-090 Raszyn.

§ 9 Prawa autorskie
1. Sprzedawane w serwisie www.picassi.pl produkty (dalej dzieła) objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.
2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy www.picassi.pl.
4. W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4 pkt 11.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.picassi.pl
4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 roku.

Picassi ul. Mickiewicza 1/21, 05-090 Raszyn, NIP: 531-148-01-40 REGON: 360222530